Natuur- en Vogelwacht Rotta is een zelfstandige, regionale natuurbeschermingsvereniging, actief in het Recreatiegebied Rottemeren en de omliggende gemeenten Zuidplas, Lansingerland en de noordrand van Rotterdam.

Het doel van de vereniging zoals omschreven in de Statuten.

Onderstaand treft u het actueel en het financieel beleid.

Bestuur, werkgroepen, overige taken, werkwijze, relatie/wisselwerking tussen bestuur en werkgroepen, ...

Natuurcentrum Trefpunt Rotta
Bezoekadres:
Hoeksekade 164
2661JL Bergschenhoek

Door lid of donateur te worden steunt u ons werk.

Publiekswandelingen, cursussen, kinderactiviteiten, natuurwerk, onderzoek, regioplannen, ruimtelijke ontwikkelingen, ...

Aves Visum, Rotta Nieuwsflits , Facebook, waarneming.nl, ...

Dit jaarverslag geeft een samenvatting van de zaken waarmee Natuur- en Vogelwacht Rotta zich het afgelopen jaar heeft bezig gehouden. 

 • Jaarverslag 2018
 • Financieel jaarverslag 2018
 • Boekhouding Rotta Algemeen 2018
 • Boekhouding Trefpunt 2018

Jaarverslag 2018

2018 was opnieuw een goed jaar voor onze vereniging. We groeien en bloeien. Het ledental stijgt gestaag. Eind 2018 stond de teller op 778. We zijn steeds meer een natuurvereniging die er toe doet. Er wordt met ongelooflijk veel enthousiasme gewerkt in de natuurgebieden in onze directe omgeving waardoor de natuurwaarde en biodiversiteit van deze gebieden toeneemt. Daarnaast worden we steeds meer gezien als een waardevolle adviseur waar het gaat om inrichting, beheer en behoud van de relatief schaarse natuur in onze omgeving. Door onze invloed wordt er meer rekening gehouden met het belang van de natuur bij het realiseren van allerlei plannen. En, zeker niet onbelangrijk, met een steeds grote groep mensen genieten we dagelijks van alles wat groeit en bloeit en ons altijd weer boeit.
Helaas hebben wij dit jaar afscheid moeten nemen van Piet Paul. Piet was één van de trouwe enthousiaste natuurwerkers en genoot van het buiten werken in de natuur en de onderlinge kameraadschappelijkheid. Bijzonder was dat zijn geboortegrond een oude tuinderij was tegenover het Trefpunt. In de Aves Visum van december 2015 staat een mooi verhaal over onder andere zijn jeugd in de polder.
 
Bestuur
In het bestuur hebben een paar kleine wijzigingen plaatsgevonden. Hans Sanders is onze voorzitter, Anneke Zuidervaart vicevoorzitter en Cor van de Lustgraaf penningmeester. Peter Wienbelt is in maart toegetreden tot het bestuur en heeft het secretaris-stokje van Marijke den Oudendammer overgenomen. Marijke is nu bestuurslid en draagt op allerlei gebieden een grote steen bij. Arend Hoogeveen contactpersoon voor gemeente Zuidplas en daarnaast redacteur Aves Visum en Henk Starink richt zich naast zijn bestuurswerk op het erfvogels-project.
Het bestuur wordt ondersteund door een aantal enthousiaste en kundige leden. Jaap van Lien is contactpersoon naar de gemeente Lansingerland en andere organisaties in de regio. Vaste rots aan de bestuurstafel is Birgitte Blom die, samen met Kees van Krimpen, zorgt voor een altijd actuele website en communicatie.
 
Rotta Jeugd
Deze groep timmert goed aan de weg met activiteiten voor de jeugd via de Kapoentjes en de Rangers. Het enthousiasme spat er vanaf bij deze groep vrijwilligers die telkens weer een prachtige ochtend of middag voor de jeugd verzorgen. Rotta Jeugd timmert ook intern aan de weg. Zo is er in de loop van het jaar een eigen hoekje op de website gekomen. Astrid Schild heeft dit jaar de coördinatie van Gert Jansen overgenomen.
 
Onderzoek en gidsen
Er is in 2018 weer volop geteld en geïnventariseerd in ons werkgebied. Er loopt een vleermuizenonderzoek, er worden vlinders geteld en er zijn vogeltellers. Hun aantal is binnen Rotta toegenomen en dat geldt ook voor de gebieden voor de verschillende soorten tellingen, zoals winterwatervogeltelling, broedvogel monitoring project (BMP), meetnet urbane soorten (MUS), een ochtend trekvogeltelling (Eurobirdwatching), tellen van kolonievogels en punt transect telling (PTT). Ook het aantal gidsen breidt zich voorzichtig uit. Zij gidsen onze eigen publiekswandelingen en op aanvraag wandelingen voor derden.
 
Natuurwerk
Met vereende krachten, voortschrijdend inzicht in het juiste natuuronderhoud en onder leiding van de gebiedscoördinatoren is er gewerkt in de onder ons beheer vallende natuurpareltjes. Dat laatste mag gezegd worden, want door het jaar heen zien we de schoonheid van de verschillende gebieden waar we met een grote groep natuurwerkers in bezig zijn. Werken én genieten.
De grote klus dit jaar was het verder werken aan het vlonderpad door het Koornmolengat (KMG). De bezoekers kunnen dankzij het harde werken van een groep volhouders weer veilig door het KMG wandelen.
Waar bijen en insecten steeds minder leefruimte krijgen door o.a bemesting, waterstand en verstening proberen we bloemrijke, insectvriendelijke gebieden te creëren. Kleine stukjes grond, maar met kleurrijke en zoemende schoonheid. In het gebied van de Kooipolder hebben we 11.000 m2 akkergraan en kruiden ingezaaid. Het graan is deels getroffen door langdurige zomerdroogte, maar de kruiden bloeiden royaal.
Bij wat we ondernemen hebben we overleg met het Staatsbosbeheer, het Recreatieschap, de politiek en aannemers. We houden elkaar scherp als het gaat om de biodiversiteit van ons gebied, dat binnen Lansingerland, Zuidplas en Rotterdam valt.
Nieuwe informatiepanelen (samenwerking Rotta en SBB) vertellen de voorbijganger wat de bijzonderheid is van het gebied waar ze doorheen wandelen of fietsen.
Het Project biodiversiteit Rottemeren heeft o.a. gezorgd voor visdiefeilandjes in de Eendragtspolder en een nestkast voor de slechtvalk. Wonderlijk genoeg breidt het werk zich nog steeds verder uit in de hoop de biodiversiteit van ons gebied te versterken.
 
Erfvogels
Erfvogels leven op het boerenland, op en rondom boerderijen en landelijk gelegen woningen, op erven, in hagen en houtwallen. Omdat veel erven te ‘netjes’ zijn geworden, is er voor veel erfvogels geen voedsel meer te halen en zijn er minder schuil- en broedplekken. Erfeigenaren willen meestal wel meehelpen om de erfvogels te beschermen, maar weten niet hoe dit te doen. In het erfvogel-project hebben wij in 2018 vijf adviesaanvragen behandeld en op twee boerderijen en bij een particulier hebben we een erfscan uitgevoerd en advies op maat gegeven. Daarnaast hebben we op boerenerven twee torenvalkkasten en een nestkast voor een steenuil opgehangen.
De in het najaar van 2016 aangelegde vlinderidylle in het Offenbachplantsoen in Berkel en Rodenrijs heeft in 2018 voor het tweede jaar in bloei gestaan. Buurtbewoners reageren enthousiast over dit stukje nieuwe natuur. Vooral de lager gelegen delen en de oevers stonden prachtig in bloei. De bodem van de hoogstgelegen delen is te voedselrijk, waardoor nog veel gras en ruigtekruiden groeien. Door aanpassing van het maaibeheer en het zaaien van ratelaar krijgen bloemen en kruiden in de komende jaren ook op de hogere delen betere kansen. Rotta onderhoudt de idylle samen met de initiatiefnemer, enkele buurtbewoners en de gemeente Lansingerland.
 
Werkgroep Waterkwaliteit - in oprichting
Op de valreep van 2018 hebben Jan Smith en Cees van der Burg het initiatief genomen om een projectgroep op te richten die zich bezig gaat houden met de kwaliteit van het oppervlaktewater in ons werkgebied. Inmiddels is deze projectgroep – Projectgroep Oppervlaktewaterkwaliteit Oostland (POKO) - samen met de Vereniging voor Natuur- en Milieubescherming Pijnacker (NMP) opgericht. In de Aves Visum van maart 2019 kun je hier meer over lezen.
 
Ruimtelijke ontwikkelingen in de regio
Rotta volgt nauwgezet de ontwikkelingen in de regio en neemt zoveel mogelijk deel aan inspraakprocedures en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Denk hierbij aan de inrichting van het gebied rond de verlenging van de A16, plannen rond de Groenzoom en Wilderszijde en in gemeente Zuidplas rond de Rotte en in de Eendragtspolder. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om compensatie van bomen en water, al of geen bebouwing, enz. Hierin sluiten we ook aan bij acties van Natuur- en Milieu Zuid- Holland, andere natuurorganisaties en buurtbewonersorganisaties. Soms boeken we (klein) succes, soms moeten we ons neerleggen bij besluiten. Een mooi voorbeeld van succes is het voorkomen van woningbouw in het unieke stukje veenweidegebied De Snelle in de oksel van de Rottedijk en de Middelweg in de Eendragtspolder.
 
Communicatie
Op onze website www.rotta-natuur.nl vind je alle relevante informatie over onze vereniging. Verslagen van excursies en publiekswandelingen, activiteiten van onze werkgroepen, achtergrond over gebieden of soorten en praktische informatie zoals de agenda, een link naar onze Facebook-pagina en naar Waarneming.nl.
Ons kwartaalblad Aves Visum is er te vinden, met veel achtergrondinformatie, verslagen en mooie foto’s. In 2018 was het thema ‘bomen’ wat veel interessante informatie voor de lezer opleverde. Aves Visum wordt ook op papier verspreid.
Leden kunnen de Nieuwsflits per mail ontvangen met aankondiging van activiteiten en andere wetenswaardigheden.
Naast deze digitale communicatie publiceren we via de lokale pers informatie en aankondigingen voor activiteiten en publiekswandelingen.
 
Cursussen en publieksactiviteiten.
Ook dit jaar was er weer de Cursus ‘Vogelherkenning voor beginners’. Wederom volgeboekt en succesvol.
De maandelijkse publiekswandelingen of fietstochten zijn goed bezocht. Ook de wandelingen op vrijdagavond in juli en augustus door het Koornmolengat werden in de regel goed bezocht.
 
Ledenexcursies en lezingen.
De ledenavonden werden ook in 2018 goed bezocht, dat kan ook haast niet anders. Met telkens verrassend en wisselend thema wordt er maandelijks een aantrekkelijke en gezellige avond aangeboden.
Ook dit jaar weer een tiental prachtige ledenexcursies. Soms op plekken waar we eerder zijn geweest, maar ook een aantal voor ons onbekende gebieden zoals de Maashorst in Oost-Brabant. Na lange tijd is het weekend ook weer van stal gehaald. Dit keer in het NIVON Natuurvriendenhuis in Oisterwijk. Nog wel een klein clubje dat er een echt weekendje van maakte, maar het begin is er.
 
Natuurcentrum Trefpunt Rotta
Het Trefpunt is het fysieke middelpunt van onze vereniging. Het Trefpuntteam beheert het gebouw en gaat over alle zaken in en rond ons Natuurcentrum. Zij beheren alle materialen die gebruikt worden door de natuurwerkgroep en door Rotta-Actief, die iedere donderdag ter plaatse onder andere de visdiefeilanden, de ijsvogelwand en vele nestkasten bouwen. Er wordt dan ook gewerkt aan de tuin rondom het Trefpunt.
Iedere zaterdag is het Trefpunt geopend voor publiek en de aanwezige Rotta-mensen geven uitleg over al onze natuuractiviteiten en dergelijke en er worden artikelen verkocht. Het beheerteam regelt ook de verhuur aan derden; meestal organisaties met hart voor de natuur. De vrijwilligersgroep ‘Witte Tornado’s’ zorgt er voor dat het gebouw er spic en span uitziet.

Financieel jaarverslag 2018

Algemeen

De financiën van de verenigingsactiviteiten van Natuur- en Vogelwacht Rotta en die van de exploitatie van Natuurcentrum Trefpunt Rotta worden apart geadministreerd en hebben aparte bankrekeningen.
Penningmeester van de "Vereniging" is Cor van de Lustgraaf, de administrateur van het "Trefpunt" is Jan Noppers.

Toelichting bij de exploitatiecijfers van Natuurcentrum Trefpunt Rotta

Gebruik in 2018
Ook in 2018 is ons verenigingsgebouw ‘Natuurcentrum Trefpunt Rotta’ gedurende 205 dagdelen gebruikt voor eigen verenigingsactiviteiten en gedurende 65 dagdelen verhuurd aan derden voor cursussen, vergaderingen en andere bijeenkomsten. Precies dezelfde gebruikscijfers als het jaar daarvóór. Er is echter één verschil: de stichting Pameijer is sinds december 2017 geen medegebruiker meer van de keuken en toilet-faciliteiten van het Trefpunt, zoals in het vorig jaarverslag al werd aangekondigd en toegelicht.
 
Financieel resultaat 2018
 • De exploitatiebijdragen van de vereniging en de nabetaling over 2017 van Pameijer waren conform de begroting.
 • De inkomsten uit verhuur aan derden zijn globaal op hetzelfde niveau gebleven als in het voorgaande jaar.
 • De opbrengst van de ‘koffiepot’ is weer enigszins in stijgende lijn.
 • Tegenover de iets lagere opbrengsten van verkoopkraam en nestkastenbouw (t.o.v. 2017) staan ook navenant lagere inkoopkosten, zodat de netto resultaten van beide activiteiten vrijwel gelijk blijven.
 • De Vaste lasten zijn het afgelopen jaar wat meer gestegen dan voorzien, door hogere energiekosten (Eneco) en de fors gestegen telefoon-/internet tarieven (KPN). Voor dat laatste gaan we op zoek naar een goedkoper alternatief.
 • De Overige uitgaven kwamen lager uit dan was begroot. 
 • Al met al leverde de exploitatie van het Trefpunt in 2018, vooral dankzij de trouwe inzet van vele vrijwilligers weer een mooi positief saldo op van ruim € 7000.
Balans per 31-12-2018
De doelstelling om het reserve fonds voor onderhoud/vervanging vanaf 2010 tot 2020 met € 3000 per jaar te laten groeien is ook in 2018 weer gehaald. We hopen per 1-1-2020 de uiteindelijke streefwaarde van € 30.000 te bereiken.
De overige € 4000 van het batig saldo zal in de komende jaren nog goed van pas komen!
 
Begroting 2019
 • In 2019 worden m.b.t. de inkomsten en uitgaven geen grote veranderingen verwacht, t.o.v. het afgelopen jaar.
 • Alleen de inkomstenpost ‘Bijdrage St. Pameijer voor gebruik Trefpunt’ staat zoals gezegd niet meer op de begroting.
 • De inkomstenpost ‘Ontvangst groepen’ (inkomsten uit zaalverhuur en consumpties) is altijd moeilijk in te schatten; de raming is voorzichtig positief.
 • Voor het overige worden op korte termijn (nog) geen bijzondere ontwikkelingen voorzien.
Voor de lange termijn moeten we echter wel rekening gaan houden met forse extra uitgaven: 
 • I.v.m. het asbestverbod op daken (per 2024) zal naar verwachting de schuur achter het Trefpunt geheel ontmanteld moeten worden, zowel wanden als dak. We zullen daarom rekening moeten houden met flinke verbouwingskosten.
 • We weten nu nog niet wanneer, maar op enig moment zal ook de CV-installatie van het Trefpunt van het aardgas af moeten. Ook dat zal dan weer de nodige extra investeringskosten met zich meebrengen. 

Hoewel er op dit moment voor beide zaken nog geen concrete plannen bekend zijn, lijkt het verstandig om hiervoor toch alvast geld opzij te zetten. Om die reden is per 1-1-2019 een apart post: Reserve fonds voor noodzakelijke investeringen opgenomen in het  bestemmingsplan eigen vermogen t.b.v. Trefpunt Rotta.

Toelichting bij de cijfers van de vereniging Natuur- en Vogelwacht Rotta

Resultaten 2018
Bij vergelijking van het resultaat van 2018 met de begroting voor 2018 is het volgende op te merken:
 • De inkomsten uit contributies en donaties zijn stabiel, we blijven voorzichtig begroten. We zijn dankbaar dat de meeste leden meer betalen dan de minimum contributie. Daardoor kunnen we enerzijds laagdrempelig blijven en toch de vaste lasten uit de basisinkomsten blijven betalen.
 • In 2018 zijn de advertentie contracten met Oord, Punt en Paddock verlengd en verwelkomden we De Ridder als nieuwe adverteerder. In 2019 loopt alleen het contract met Paddock af, in de begroting 2019 zijn we er van uitgegaan dat dit aflopende contract wordt verlengd.
 • De inkomsten van natuurwerk zetten we in voor verhoging van natuurwaarden (biodiversiteit) en landschaps-verfraaiing in ons werkgebied.
  In Natuurwerk overig zitten de min of meer verwachte inkomsten zoals werkzaamheden voor project Biodiversiteit (fabricage en plaatsing visdiefeilanden), werken op het Land van Belofte, bollen planten met de Stichting Natuurpolders.
  Onverwacht maar niet minder leuk was de donatie van de Stichting Stimular. Ook ontvingen we een bijdrage uit de Rabo clubactie 2018 van € 1.313,--.
 • De kosten voor Aves Visum stijgen in 2019 door de verhoging van de BTW van 6% naar 9%.
 • Onze vrijwillige gidsen zorgden voor extra inkomsten door het geven van excursies. De deelname aan "Kom in de Kas leverde een bijdrage op van € 500,--
Hartelijk dank voor uw bijdragen en inzet
Namens bestuur en Trefpuntbeheerteam danken de penningmeester van Rotta en de administrateur van het Trefpunt alle leden/donateurs weer hartelijk voor hun bijdragen in het voorbije jaar.
Hiermee kan de vereniging haar doelstellingen blijven nastreven, zonder overheidssteun of andere subsidies.
In het bijzonder willen we ook de vele vrijwilligers weer hartelijk danken voor hun voortdurende inzet op alle fronten. Ook in 2018 hebben zo’n 60 à 70 mensen met elkaar duizenden uren besteed aan de talloze activiteiten van onze vereniging en het laten functioneren, schoonhouden, onderhouden en in stand houden van het Trefpunt. Applaus!
En daarbij zijn nog niet inbegrepen de tientallen uren die bestuursleden en ook niet bestuursleden hebben besteed naast deze activiteiten, zoals voorbereiding op vergaderingen, inspraak over Bestemmingsplannen (waaronder de A16, Eendragtspolder, De Snelle), de diverse bestuurstaken met bijbehorende administratie.
Van zo'n actieve vereniging van vrijwilligers wil je toch lid zijn en er aan meedoen!

Boekhouding Rotta Algemeen 2018 en Begroting 2019

Bekijk als pdf

Boekhouding Trefpunt 2018 en begroting 2019

Bekijk als pdf

 

Natuur- en Vogelwacht Rotta
Hoeksekade 164
2661 JL Bergschenhoek
IBAN: NL60 TRIO 0254 4052 23
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoonnummers: zie organisatie
Lid worden of doneren: zie word lid