Het bestuur van Natuur- en Vogelwacht Rotta nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering wordt gehouden op dinsdag 26 maart 2019 om 20.00 uur in Natuurcentrum Trefpunt Rotta, Hoeksekade 164, 2661 JL Bergschenhoek. Parkeren aan de overkant. De zaal is open vanaf 19.30 uur.
 
Agenda 
 1. Opening
 2. Notulen van de ALV van 27 maart 2018
 3. Ingekomen stukken
 4. Verslag kascontrolecommissie
 5. Financieel verslag 2018 en begroting 2019
 6. Kascontrolecommissie: voorstel tot het verlenen van decharge
 7. Benoeming nieuwe Kascontrolecommissie
 8. Bestuursverkiezing
 9. Jaarverslag 2018 en plannen voor 2019
 10. Rondvraag
 11. Sluiting
Ad 2. Notulen van de ALV van 27 maart 2018: bekijk als pdf.

Ad 5 en 9. Het financieel jaarverslag en de begroting vindt u op onze website: www.rotta-natuur.nl en is eventueel op te vragen bij het secretariaat. Het jaarverslag vindt u in de Aves Visum (maart 2019) en op onze website www.rotta-natuur.nl.

Ad 6. De kascommissie werd het afgelopen jaar gevormd door Annette van der Kooy en John Mackay.

Ad 8. Tijdens de Algemene Ledenvergadering 2018 is de herbenoeming van Hans Sanders als voorzitter en Cor van de Lustgraaf erbij ingeschoten. Het bestuur stelt voor hen beiden te herbenoemen.
Het bestuur is blij dat zowel Anneke Zuidervaart als Marijke den Oudendammer zich opnieuw verkiesbaar stellen en draagt hen van harte voor.
 
Pauze – 15 minuten
 
Mijn natuurbeleving in veelzijdig Marokko - Aria van Ballegoie.
Door het bestuurlijke deel van de avond te combineren met een mooie lezing over de natuur in een bijzonder gebied, bieden we u een interessante en mooie avond aan. We hopen dan ook u in groten getale te begroeten.
 
Namens het bestuur,
Peter Wienbelt (secretaris).