De financiën van de verenigingsactiviteiten van Natuur- en Vogelwacht Rotta en die van de exploitatie van Natuurcentrum Trefpunt Rotta worden apart geadministreerd en hebben aparte bankrekeningen.
Penningmeester van de "Vereniging" is Cor van de Lustgraaf, de administrateur van het "Trefpunt" is Jan Noppers.
 
Toelichting bij de exploitatiecijfers 2018 van Natuurcentrum Trefpunt Rotta
 
Gebruik in 2018
Ook in 2018 is ons verenigingsgebouw ‘Natuurcentrum Trefpunt Rotta’ gedurende 205 dagdelen gebruikt voor eigen verenigingsactiviteiten en gedurende 65 dagdelen verhuurd aan derden voor cursussen, vergaderingen en andere bijeenkomsten. Precies dezelfde gebruikscijfers als het jaar daarvóór. Er is echter één verschil: de stichting Pameijer is sinds december 2017 geen medegebruiker meer van de keuken en toilet-faciliteiten van het Trefpunt, zoals in het vorig jaarverslag al werd aangekondigd en toegelicht.
 
Financieel resultaat 2018
 • De exploitatiebijdragen van de vereniging en de nabetaling over 2017 van Pameijer waren conform de begroting.
 • De inkomsten uit verhuur aan derden zijn globaal op hetzelfde niveau gebleven als in het voorgaande jaar.
 • De opbrengst van de ‘koffiepot’ is weer enigszins in stijgende lijn.
 • Tegenover de iets lagere opbrengsten van verkoopkraam en nestkastenbouw (t.o.v. 2017) staan ook navenant lagere inkoopkosten, zodat de netto resultaten van beide activiteiten vrijwel gelijk blijven.
 • De Vaste lasten zijn het afgelopen jaar wat meer gestegen dan voorzien, door hogere energiekosten (Eneco) en de fors gestegen telefoon-/internet tarieven (KPN). Voor dat laatste gaan we op zoek naar een goedkoper alternatief.
 • De Overige uitgaven kwamen lager uit dan was begroot.
 • Al met al leverde de exploitatie van het Trefpunt in 2018, vooral dankzij de trouwe inzet van vele vrijwilligers weer een mooi positief saldo op van ruim € 7000.
Balans per 31-12-2018
De doelstelling om het reserve fonds voor onderhoud/vervanging vanaf 2010 tot 2020 met € 3000 per jaar te laten groeien is ook in 2018 weer gehaald. We hopen per 1-1-2020 de uiteindelijke streefwaarde van € 30.000 te bereiken.
De overige € 4000 van het batig saldo zal in de komende jaren nog goed van pas komen!
 
Begroting 2019
 • In 2019 worden m.b.t. de inkomsten en uitgaven geen grote veranderingen verwacht, t.o.v. het afgelopen jaar.
 • Alleen de inkomstenpost ‘Bijdrage St. Pameijer voor gebruik Trefpunt’ staat zoals gezegd niet meer op de begroting.
 • De inkomstenpost ‘Ontvangst groepen’ (inkomsten uit zaalverhuur en consumpties) is altijd moeilijk in te schatten; de raming is voorzichtig positief.
 • Voor het overige worden op korte termijn (nog) geen bijzondere ontwikkelingen voorzien.
Voor de lange termijn moeten we echter wel rekening gaan houden met forse extra uitgaven:
 • I.v.m. het asbestverbod op daken (per 2024) zal naar verwachting de schuur achter het Trefpunt geheel ontmanteld moeten worden, zowel wanden als dak. We zullen daarom rekening moeten houden met flinke verbouwingskosten.
 • We weten nu nog niet wanneer, maar op enig moment zal ook de CV-installatie van het Trefpunt van het aardgas af moeten. Ook dat zal dan weer de nodige extra investeringskosten met zich meebrengen.
Hoewel er op dit moment voor beide zaken nog geen concrete plannen bekend zijn, lijkt het verstandig om hiervoor toch alvast geld opzij te zetten.
Om die reden is per 1-1-2019 een apart post: Reserve fonds voor noodzakelijke investeringen opgenomen in het Bestemmingsplan eigen vermogen t.b.v. Trefpunt Rotta.

Toelichting bij de cijfers van de vereniging Natuur- en Vogelwacht Rotta
 
Resultaten 2018
Bij vergelijking van het resultaat van 2018 met de begroting voor 2018 is het volgende op te merken: 
 • De inkomsten uit contributies en donaties zijn stabiel, we blijven voorzichtig begroten. We zijn dankbaar dat de meeste leden meer betalen dan de minimum contributie. Daardoor kunnen we enerzijds laagdrempelig blijven en toch de vaste lasten uit de basisinkomsten blijven betalen.
 • In 2018 zijn de advertentie contracten met Oord, Punt en Paddock verlengd en verwelkomden we De Ridder als nieuwe adverteerder. In 2019 loopt alleen het contract met Paddock af, in de begroting 2019 zijn we er van uitgegaan dat dit aflopende contract wordt verlengd.
 • De inkomsten van natuurwerk zetten we in voor verhoging van natuurwaarden (biodiversiteit) en landschaps-verfraaiing in ons werkgebied.
  In Natuurwerk overig zitten de min of meer verwachte inkomsten zoals werkzaamheden voor project Biodiversiteit (fabricage en plaatsing visdiefeilanden), werken op het Land van Belofte, bollen planten met de Stichting Natuurpolders.
  Onverwacht maar niet minder leuk was de donatie van de Stichting Stimular. Ook ontvingen we een bijdrage uit de Rabo clubactie 2018 van € 1.313,--.
 • De kosten voor Aves Visum stijgen in 2019 door de verhoging van de BTW van 6% naar 9%.
 • Onze vrijwillige gidsen zorgden voor extra inkomsten door het geven van excursies. De deelname aan 'Kom in de Kas' leverde een bijdrage op van € 500,--.

Hartelijk dank voor uw bijdragen en inzet
Namens bestuur en Trefpuntbeheerteam danken de penningmeester van Rotta en de administrateur van het Trefpunt alle leden/donateurs weer hartelijk voor hun bijdragen in het voorbije jaar.
Hiermee kan de vereniging haar doelstellingen blijven nastreven, zonder overheidssteun of andere subsidies.
In het bijzonder willen we ook de vele vrijwilligers weer hartelijk danken voor hun voortdurende inzet op alle fronten.
Ook in 2018 hebben zo’n 60 à 70 mensen met elkaar duizenden uren besteed aan de talloze activiteiten van onze vereniging en het laten functioneren, schoonhouden, onderhouden en in stand houden van het Trefpunt. Applaus!
En daarbij zijn nog niet inbegrepen de tientallen uren die bestuursleden en ook niet bestuursleden hebben besteed naast deze activiteiten, zoals voorbereiding op vergaderingen, inspraak over Bestemmingsplannen (waaronder de A16, Eendragtspolder, De Snelle), de diverse bestuurstaken met bijbehorende administratie.
Van zo'n actieve vereniging van vrijwilligers wil je toch lid zijn en er aan meedoen!
 
Boekhouding Rotta Algemeen 2018 en Begroting 2019
Bekijk als pdf
 
Boekhouding Trefpunt 2018 en Begroting 2019
Bekijk als pdf