Opnieuw kunnen we terugkijken op een heel succesvol verenigingsjaar.
Ons ledental groeit gestaag; eind 2019 hebben we maar liefst 795 leden. Ook financieel gezien zijn we een kerngezonde vereniging. Het succes van Rotta komt voor een groot deel voort uit onze werkgroepen. Voor dit jaarverslag hebben we elke werkgroep gevraagd om hier zelf iets over te schrijven.
Naast de werkgroepen kennen we een aantal coördinatoren die actief zijn op één activiteit. Jeanelle Breemer verzorgt onze ledenexcursies en daar wordt door veel leden zeer van genoten. Birgitte Blom zorgt nog steeds voor een altijd actuele website. Jaap van Lien zet al zijn kennis en kunde in en gebruikt zijn goede netwerk richting de “Westzijde” van ons gebied, zeg maar gemeente Lansingerland en andere organisaties.

Bestuur
Het bestuur speelt een belangrijke rol in het algemene reilen en zeilen van Rotta door ervoor te zorgen dat de werkgroepen hun rol goed kunnen vervullen. Door onze deskundigheid en vele externe contacten wordt Rotta steeds meer een betrouwbare partner om mee samen te werken en om advies te vragen.

Het bestuur is het afgelopen jaar ongewijzigd gebleven. Hans Sanders is onze voorzitter, Anneke Zuidervaart vicevoorzitter, Cor van de Lustgraaf penningmeester en Peter Wienbelt de secretaris. Marijke den Oudendammer is bestuurslid en in de loop van het jaar toegetreden tot de werkgroep Jeugd, zodat ook deze groep rechtstreeks in het bestuur is vertegenwoordigd. We maken het bestuursteam compleet met Arend Hoogeveen en Henk Starink. Arend is contactpersoon voor gemeente Zuidplas en daarnaast redacteur Aves Visum en Henk richt zich ook nog op het tuin- erfvogels-project.

In augustus heeft het bestuur, aangevuld met de vaste deelnemers aan de bestuursvergadering een extra bijeenkomst gehad waarbij we vooral naar de lange termijn hebben gekeken. Dit keer lag de focus vooral op de continuïteit en bezetting van de verschillende werkgroepen. We zijn met succes op zoek gegaan naar nieuwe mensen en dit is redelijk succesvol geweest. Tijdens de ALV stellen wij deze zeer welkome nieuwelingen graag aan u voor.

Rotta Jeugd
In 2019 heeft de werkgroep Rotta Jeugd weer veel verschillende activiteiten met de Rangers (7-12 jaar) en de Kapoentjes (4-6 jaar) ondernomen. Allemaal mogelijk dankzij de inzet van onze trouwe vrijwilligers. Afhankelijk van het seizoen is er gekeken naar wat er te ontdekken viel in de natuur. In de loop van het jaar is er o.a. gekeken naar vogels, insecten, waterdiertjes, paddenstoelen, voedsel en... kregen we in november zelfs een inkijkje in het werk van boswachter Jonathan van Staatsbosbeheer.

Er zijn maar liefst 12 vrijwilligers en een paar ouders actief geweest om alle kinderen te begeleiden. Naast Ben, Gert, Carlo, Louise, Esmeralda, Ina, Renée, Ina, Willem, Paulien, Marijke en Astrid hebben Cor en Robert ons met hun telescoop bijgestaan bij het bespieden van de vogels. Oma Yvonne is weer vaak meegegaan en heeft ons voorzien van veel leuke foto’s en hulp bij de begeleiding. Dit jaar zijn na vele jaren de twee oudgedienden Gert en Carlo afgezwaaid. Ben is gestopt bij de Rangers maar zal nog wel regelmatig bij de Kapoentjes aanwezig zijn. Gelukkig hebben we versterking voor ons team gekregen met Marijke, die een gedeelte van de leiding over de Kapoentjes op zich heeft genomen en Sido die in december voor het eerst is komen kijken. Ook zijn in 2019 twee stagiaires, Anne-Jette en Tirza, bij de jeugd actief geweest voor de invulling van hun maatschappelijke stage.

In het voorjaar heeft Ben een uitstapje georganiseerd in de Voornse duinen waar we in hagel en zonneschijn heerlijk konden uitwaaien. Hieronder 'de Jeugd' in cijfers.
Kapoentjes
In 2019 zijn er 3 activiteiten geweest voor de Kapoentjes op woensdagmiddag met in totaal 37 deelnemers. Er zijn 15 nieuwe Kapoentjes aangemeld en er stromen er ook ongeveer 15 door naar de Rangers.
Rangers
We zijn in totaal 18 keer op stap geweest met een groepje Rangers (11 zaterdagen waarvan 4 alleen in de ochtend) en er hebben in totaal 271 kinderen deelgenomen. Vorig jaar hebben we ongeveer 45 nieuwe Rangers mogen verwelkomen.
Financieel
De Jeugdwerkgroep heeft dankzij de bijdrage van 2 euro per deelnemer een bescheiden financieel overschot behaald.

Onderzoek
Ook in het jaar 2019 zijn de meeste telprojecten weer door de vaste tellers uitgevoerd. Het wel en wee van vogels, zoogdieren, vlinders en planten werd onderzocht en daarnaast werden er ook nog heel veel losse waarnemingen gedaan en doorgegeven. Zie hiervoor het uitgebreide verslag van Dick Hoek. Mooi om te zien wat er allemaal gebeurt in ons werkgebied!

Behalve de gebruikelijke cursus Vogelherkenning werd er in 2019, in samenwerking met Floron ook een Plantencursus georganiseerd. Dit was een groot succes! Josien Hofs heeft inmiddels een groepje enthousiaste ‘planten-mensen’ op de been gebracht en hoopt hiermee verder te kunnen gaan.

‘Meten is weten’ en daarom willen we met elkaar, ook in 2020 weer zo veel mogelijk informatie verzamelen over de natuur in ons werkgebied. Heb je zin om mee te doen? Informatie bij Aria van Ballegoie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Natuurwerk
De natuurwerkgroep is dit jaar maar liefst 2603 uur actief geweest. Er is gewerkt in het Koornmolengat, de Wiebertjes, Zevenhuizerplas, Nessebos en rond het Trefpunt. Er is ook gewerkt in de gemeente Lansingerland, waar wilgen langs het fietspad in Park de Polder zijn geknot en bij enkele particulieren. Onze vrijwillige natuurwerkers zijn 120 dagdelen in een van onze natuurparels aan de slag gegaan (soms op meerdere plaatsen per dag) gemiddeld met 15 deelnemers met uitschieters naar 25 mensen.

Wij hebben weer gezaaid en gemaaid, geplant en gezaagd, wilgen-hakhout geknot, natuurpaden beloopbaar gemaakt en gehouden. Er was aandacht voor visdiefvlotten, oeverzwaluw en ijsvogel-wanden en een solitaire bijen en graafwespen wal. Nestkasten voor kerk- en steenuilen hadden onze aandacht en dat gold ook voor de kleine kastjes in het Schiebroekse park. In de werkplaats van het Trefpunt is hard gewerkt aan de productie van allerhande soorten nestkasten.

Tuin- en erfvogels
Sinds een aantal jaren richt Henk Starink zich op het maken van ‘vogelvriendelijke’ plannen voor eigenaren van erven. Het afgelopen jaar is het aandachtsgebied uitgebreid naar particuliere tuinen. Hiervoor is, met dank aan Jan Smith, een prachtige brochure gemaakt. Er is gewerkt aan natuurakkers, bloem- en bollenweiden én Rotta heeft meegewerkt aan het realiseren van een pluktuin op de hoek van het Sporthoekpak en de Hoeksekade in Bergschenhoek.

POkO
De in 2018 in het leven geroepen Projectgroep Oppervlaktewaterkwaliteit Oostland (POkO) is het afgelopen jaar op tal van gebieden actief geweest. De groep fungeert als verdeelpunt (hub) voor het project Drinkable Rivers dat uitgaat van Waterlab van TU Delft en WUR Wageningen. Doel is om samen met andere hubs verspreid door heel Europa de waterkwaliteit van grote rivieren te meten. POkO deed, versterkt met aan aantal vrijwilligers van Rotta reeds 25 metingen in de stroomgebieden van de Rotte en de Schie, die beide uitstromen in de Maas.

Ook werd deelgenomen aan openbare vergaderingen van het hoogheemraadschap Delfland. Er werd samengewerkt met de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en Natuurmonumenten om te proberen de krachten te bundelen waar het gaat om verbetering van onze leefomgeving met het accent op het oppervlaktewater. Voor dit jaar wordt gestart met het uitrollen van een ecologische monitoring in deelgebied 4 van De Groenzoom. Veldmetingen als hub voor Drinkable Rivers worden gecontinueerd. Daarnaast heeft POkO het voornemen om meer metingen te gaan verrichten in de kassengebieden van het Oostland. Net als voorgaande jaren zien we ook dit jaar weer de waterkwaliteitsrapportages van beide waterschappen met belangstelling tegemoet.

Communicatie
Op onze website www.rotta-natuur.nl vind je alle relevante informatie over onze vereniging. Verslagen van excursies en publiekswandelingen, activiteiten van onze werkgroepen, achtergrond over gebieden of soorten en praktische informatie zoals de agenda, een link naar onze Facebook-pagina en naar Waarneming.nl. Birgitte heeft samen met Peter Wienbelt de kar getrokken om tot een vernieuwde website te komen. We verwachten dat deze nieuwe website binnenkort in de lucht gaat of zelfs tijdens onze ALV al in de lucht is.

Wat zijn we blij met ons verenigingsblad Aves Visum. Zonder een enthousiaste redactie is een blad als dit niet mogelijk. Er wordt door dit team telkens een enorme berg werk verzet om op tijd een prachtige editie uit te geven. Het thema in 2019 was ‘bijen’ met in elke editie een zeer interessante bijdrage hierover door Liesbeth de Frel. Aves Visum kende ook dit jaar weer vier edities. Deze worden zowel digitaal aangeboden als op papier verspreid. Dit jaar voerde de redactie een aantal wijzigingen door in de lay-out van Aves Visum. Op deze manier hoopt de redactie het blad nog levendiger te kunnen opmaken.

Leden kunnen per mail de Nieuwsflits ontvangen met actuele aankondiging van activiteiten en andere wetenswaardigheden. Via de lokale pers informeren we die lezers over onze activiteiten zoals publiekswandelingen.

Cursussen
Onze jaarlijkse cursus 'Vogelherkenning voor beginners’ was ook in 2019 weer volgeboekt. Er was een groep enthousiaste deelnemers zowel tijdens de theorieavonden als tijdens de excursies de zaterdag erop. Leuk te zien is dat uit deze groep actieve leden voortvloeien.

Afgelopen jaar organiseerden we een Plantencursus, gegeven door Willemien Troelstra, district- coördinator Zuid-Holland-Zuid van FLORON. Niet alle 25 deelnemers haalden de eindstreep, de cursus werd als pittig ervaren, maar de waardering voor de inhoud en de cursusleiding was groot. Deze activiteit heeft er toe geleid dat Rotta een nadere samenwerking met FLORON is aangegaan, wat resulteerde in een succesvolle Eindejaarsplantenjacht met 18 deelnemers en 26 waarnemingen van bloeiende planten dankzij de zachte winter, ruim boven het landelijk gemiddelde.

Voor 2020 staan nieuwe samenwerkingsprojecten op stapel, zoals een kilometerhok-inventarisatie in ons werkgebied en deelname aan Mijn Berm Bloeit. De informatie van FLORON is voor ons werk nuttig en FLORON doet weer zijn voordeel met onze bijdragen.

Publieksactiviteiten
De maandelijkse publiekswandelingen of fietstochten worden goed bezocht. Ook de wandelingen op vrijdagavond in juli en augustus door het Koornmolengat werden in de regel goed bezocht. Ook werden op verzoek o.a. in het Koornmolengat en het Hoge Bergse Bos diverse rondleidingen gegeven.

Ledenexcursies en lezingen
De ledenexcursies brachten ons in 2019 weer op bekende en minder bekende plekken. In Oostvoorne werden we rondgeleid door een lokale gids met erg veel kennis van plant en dier én van de mooiste plekjes. Ook mooi was de rondleiding van een van de leden, in dit geval onze penningmeester Cor van de Lustgraaf die een excursie naar het Leersumse Veld verzorgde. Dit smaakt naar meer en we hopen dat ook andere leden ons een keer meenemen naar zijn of haar favoriete plek. Het excursie-hoogtepunt dit jaar was de excursie naar de Marker Wadden. Meer dan 60 leden gingen mee met bus en boot naar dit unieke nieuwe natuurgebied.

Ledenavonden bieden ons de mogelijkheid om te reflecteren over ons werk en de ontwikkeling van de natuur. Soms gaan we terug in de tijd zoals bij de lezing over de historie van de droogmakerij Bleiswijk, soms kunnen we niet wachten wat het voorjaar ons gaat brengen, zoals bij de lezing Vogels en de liefde. Een ecoloog laat zien hoe de Eendragtspolder ontwikkeld werd en hoe het Hoogheemraadschap de waterstand en de kwaliteit van het water probeert te reguleren. We reizen tussen de natuur van de groot industrieën op de Maasvlakte en dwalen door Marokko. Vanuit de Hennipgaarde horen we hoe de kleine akkers ontwikkeld worden, een griend ontstaat en wat we kunnen doen om de bijen hun plek in de levenscirkel te laten behouden. We genieten bij de lezing over uilen en beseffen dat in onze stedelijke gebieden handhavers ook in de natuur van groot belang zijn.

10 Jaar Natuurcentrum Trefpunt Rotta
In het voorjaar 2020 gaan we het 10-jarig bestaan van ons Trefpunt vieren. Het woord Trefpunt werd 10 jaar geleden gebruikt als startpunt om een opslagschuur in een eigen onderkomen om te gaan bouwen. Na duizenden uren noeste arbeid van onze vrijwilligers is het Trefpunt hét fysieke middelpunt van onze vereniging geworden. Hier kunnen leden, vrijwilligers, geïnteresseerden en passanten elkaar “treffen” in een zeer gemoedelijke en ontspannen sfeer. Enkele voorbeelden hiervan zijn o.a. de goed bezochte ledenavonden en de succesvolle cursussen plantkunde en vogelherkenning voor beginners. De Rotta-Rangers en Rotta-Kapoentjes hebben hier hun thuishonk. Ook andere natuur gerelateerde verenigingen en organisaties weten ons hier te vinden.

Het Trefpuntteam beheert het gebouw en gaat over alle zaken in en rond ons Natuurcentrum. Zij beheren alle materialen die gebruikt worden door de natuurwerkgroep. Ook organiseren zij via Rotta-Varia o.a. exposities, tentoonstellingen en de plantenruildag. Rotta-Actief, die iedere donderdag ter plaatse is, bouwden onder andere de visdiefeilanden, de ijsvogelwand en vele soorten nestkasten. Ook wordt er gewerkt in de tuin van het Trefpunt. Een juweeltje voor alles wat vliegt, zoemt, steekt en leeft in een kleurrijke omgeving.
Iedere zaterdag is het Trefpunt geopend voor publiek en de aanwezige Rotta-vrijwilligers geven graag uitleg over al onze natuuractiviteiten. Er kunnen ook artikelen worden gekocht. Het beheerteam regelt ook het gebruik aan derden; meestal organisaties met hart voor de natuur. Onze vrijwilligersgroep ‘Witte Tornado’s’ zorgt er iedere keer er weer voor dat het gebouw er spic en span uitziet.
 
Ruimtelijke ontwikkelingen
In elke Aves Visum vind je op pagina 3 de doelstelling van onze vereniging. Kort gezegd, de bevordering van natuurontwikkeling en instandhouding daarvan in al zijn facetten in ons werkgebied. Als uitvloeisel daarvan hebben we een werkgroep die het doen en laten volgt en de officiële instanties die daar een rol bij spelen probeert te beïnvloeden.
 
Komt er een snelweg dan zitten we aan tafel met Rijkswaterstaat, nu al 15 jaar lang met als onderwerp de A16 Rotterdam. Het volgen van al die instanties houdt vanzelf ook in dat je er zo mogelijk goede contacten mee onderhoudt. Als je de website ‘A16 Rotterdam’ aanklikte, verscheen er onlangs een mooi plaatje van onze voorzitter in actie. En ondanks de massale bomenkap in ons werkgebied onderhouden we inmiddels over het bosbeheer een constructieve relatie met Staatsbosbeheer.
 
In verschillende situaties werken we nauw samen met andere organisaties die zich bezighouden met een schone, groenblauwe buitenruimte. Bijvoorbeeld de Projectgroep Oppervlaktewaterkwaliteit Oostland (POkO) en in de Alliantie Groenblauwe Rotte trekken we samen op met verschillende betrokken organisaties om de ontwikkelplannen van het Recreatieschap Rottemeren ten gunste van de natuur en het landschap te beïnvloeden. En ook de samenwerking met de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland mag in dit verband niet worden vergeten.
 
Niettemin, ons werk vraagt een lange adem, is niet altijd even aantrekkelijk en brengt ook lang niet altijd vreugdevolle resultaten. Heeft het wel zin, was weleens de vraag. Gelukkig zijn we daar overheen, we onderhouden vruchtbare contacten en diverse mensen van onze vereniging zijn er mee bezig.