Deze Rotta activiteit is opgeschort vanwege de extra maatregelen die op 12 maart 2020 zijn genomen door het kabinet n.a.v. de verspreiding van het coronavirus.
 
Het bestuur van Natuur- en Vogelwacht Rotta nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in het Trefpunt Rotta, Hoeksekade 164, Bergschenhoek.
De zaal is open vanaf 19.30 uur.
 
Agenda
 
 1. Opening

 2. Notulen van de ALV van 26 maart 2019
  Bekijk als PDF.

 3. Ingekomen stukken

 4. Verslag kascontrolecommissie
  De kascommissie werd het afgelopen jaar gevormd door John Mackay en Jan van Arem.
  Bekijk de 'Verklaring van de kascontrole commissie'

 5. Financieel verslag 2019 en begroting 2020.
  Dit verslag vindt u op onze website: www.rotta-natuur.nl

 6. Voorstel tot het verlenen van decharge door de Kascontrolecommissie

 7. Benoeming nieuwe Kascontrolecommissie

 8. Bestuursverkiezing
  Het bestuur is erg blij dat Arend Hoogeveen zich opnieuw verkiesbaar stelt en draagt hem dan ook van harte voor. Tegenkandidaten kunnen conform art. 11 van het nieuwe huishoudelijk reglement, worden voorgedragen.

 9. Introductie nieuwe werkgroep-coördinatoren
  De coördinatoren en andere leden met een speciale taak zorgen ervoor dat we een actieve en goed georganiseerde vereniging zijn. In het afgelopen jaar hebben we een flink aantal nieuwe kartrekkers mogen verwelkomen:
  ● Jeanelle Breemer – coördinator excursies
  ● Bjorn Koopmans – Web beheer
  ● Josien Hofs is toegetreden tot de Aves Visum redactie
  ● Marcel Heijkens neemt de verantwoordelijkheid voor de penningen van het Trefpunt over van Jan Noppers
  ● Marian Krispijn neemt een aantal taken als Trefpunt-coördinator van Ad Somers over
  ● Cees van der Burg en Jan Smith - POKO (Projectgroep Oppervlaktewaterkwaliteit Oostland)

 10. Jaarverslag 2019 en plannen voor 2020
  Dit verslag vindt u op onze website: www.rotta-natuur.nl 

 11. Wijziging Huishoudelijk Reglement
  Ons bestaande Huishoudelijk Reglement bleek nogal verouderd en niet meer overeen te komen met de gangbare praktijk. Het nieuwe concept reglement is opgenomen bij de stukken voor deze vergadering met een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen. In dit nieuwe reglement is een vertrouwenspersoon opgenomen. We zijn blij dat Josien Hofs deze rol op zich wil nemen.
  Bekijk als PDF

 12. Rondvraag

 13. Sluiting
 
Pauze
 

Riekje Waninge en Cor van de Lustgraaf nemen ons mee naar Spitsbergen
 
Met de boot vanuit Vlissingen naar Spitsbergen. Geen saaie zee, maar prachtige vogels, springende dolfijnen en walvissen en een landing op vulkanisch en verijst Jan Mayen. Ondanks de dalende temperatuur vanaf het buitendek speurend naar klapmutsen, zadelrobben, walrussen en ijsberen in het Groenlandse pakijs. Op Spitsbergen broedende alken en brandganzen, van kleur verschietende poolvossen en een apart soort rendieren. Wandelen langs oude Nederlandse walvisnederzettingen, Noorse en Russische dorpjes met dagelijks 24 uur zon.
Een Arctisch avontuur.