De financiën van de verenigingsactiviteiten van Natuur- en Vogelwacht Rotta en die van de exploitatie van Natuurcentrum Trefpunt Rotta worden apart geadministreerd en hebben aparte bankrekeningen.
Penningmeester van de "Vereniging" is Cor van de Lustgraaf, de administrateur van het "Trefpunt" is Jan Noppers.
 
Toelichting bij de exploitatiecijfers 2019 van Natuurcentrum Trefpunt Rotta
 
Gebruik in 2019

In 2019 is ons verenigingsgebouw ‘Natuurcentrum Trefpunt Rotta’ gedurende 222 dagdelen gebruikt voor eigen verenigingsactiviteiten en gedurende 76 dagdelen verhuurd aan derden voor cursussen, vergaderingen en andere bijeenkomsten. Dat is bij elkaar zo’n 10 % meer dan in voorgaande jaren. De opbrengst uit verhuur is navenant hoger.
 
Financieel resultaat 2019
 
 • De exploitatiebijdragen van de vereniging waren conform de begroting.
 • De inkomsten uit verhuur aan derden zijn echter met bijna 20 % toegenomen.
 • Tegenover de in 2019 gehalveerde opbrengst van de verkoopkraam staat ook een evenredig lager inkoopbedrag.
 • Anderzijds staan tegenover de expansief gestegen opbrengst van de nestkastenbouw in het afgelopen jaar natuurlijk ook hogere materiaal-inkoopkosten, maar het positieve netto resultaat staat als een huis.
  Het in april 2019 opgeleverde project Steenuilenstraat met 20 eengezinswoningen voor de Vogelwerkgroep Midden-Delfland kreeg al direct een vervolg met de 1e en 2e Steenuilensteeg, elk met 10 woonunits voor de Uilenwerkgroep Reeuwijk e.o., met even tussendoor de bouw van 2 vrijstaande Kerkuilen-villa’s voor de uilengroep in Leersum.
  Ook zijn er op bestelling nog 2 kasten van huizen voor dakloze bosuilen geprefabd en afgeleverd.
  Het lijkt wel op een potje Monopoly wat die nestkastenbouwvakkers daarachter in de timmerschuur spelen.
 • De Vaste lasten zijn het afgelopen jaar lager uitgekomen dan was begroot. De energierekening van Eneco/Stedin kwam dit jaar lager uit. Het gewijzigde KPN-contract voor telefoon en internet resulteerde in halvering van de kosten.
 • De Overige uitgaven kwamen echter hoger uit dan was begroot, door twee onvoorziene zaken.
  De (al 20 jaar oude) vaatwasser begaf het opeens en moest vervangen worden door een nieuwe (voor een koopje overigens: € 250).
  Onze gevederde doelgroep had ontdekt dat de vilt-laag onder de sedum-begroeiing op het dak van het tuinhuis erg geschikt is als nestmateriaal en had daardoor het groendak op een aantal plaatsen zo kaal geplukt dat het kunststof raster onder de begroeiing als een wirwar van draden op het dak hing waarin de belagers zelf verstrikt raakten. Kortom: een grote onderhoudsbeurt aan het sedum dak bleek acuut nodig; onvoorziene kosten: ruim € 600.
 • Ondanks deze onverwachte extra uitgaven leverde de exploitatie van het Trefpunt in 2019, dankzij de inzet van alle vrijwilligers, toch weer een positief saldo op van ruim € 7000.
Balans per 31-12-2019

De doelstelling om het reservefonds voor onderhoud/vervanging vanaf 2010 tot 2020 met € 3000 per jaar te laten groeien is ook in 2019 weer gehaald. Conform het 10-jaren plan is de streefwaarde van € 30.000 per 1-1-2020 bereikt.
De resterende € 4000 van het batig saldo komt goed van pas voor het reservefonds voor noodzakelijke investeringen.
 
Begroting 2020
 
 •  In 2020 worden m.b.t. de inkomsten en uitgaven geen grote veranderingen verwacht, t.o.v. het afgelopen jaar.
 • De inkomstenpost ‘Ontvangst groepen’ (inkomsten uit zaalverhuur en consumpties) is altijd moeilijk in te schatten; de raming is voorzichtig positief.
 • Voor het overige worden op korte termijn (nog) geen bijzondere ontwikkelingen voorzien. 
Voor de lange termijn moeten we echter wel rekening gaan houden met extra investeringskosten.
I.v.m. desanering van asbest op daken zal naar verwachting de schuur achter het Trefpunt op termijn ontmanteld moeten worden, zowel wanden als dak. We zullen hoe dan ook rekening moeten houden met forse extra uitgaven.
Om die reden is per 1-1-2019 een aparte post Reserve fonds voor noodzakelijke investeringen opgenomen in het Bestemmingsplan eigen vermogen t.b.v. Trefpunt Rotta.

Toelichting bij de cijfers van de vereniging Natuur- en Vogelwacht Rotta
 
Resultaten 2019 en begroting 2020
 
 • De inkomsten uit contributies en donaties zijn stabiel, we blijven voorzichtig begroten. Een prettige bijkomstigheid is dat de meeste leden meer betalen dan de minimum contributie. Daardoor kunnen we enerzijds laagdrempelig blijven en toch de vaste lasten uit de basisinkomsten blijven betalen.
 • In 2019 loopt alleen het contract met Paddock af, in de begroting 2020 zijn we er van uitgegaan dat dit aflopende contract wordt verlengd. De advertentietarieven worden voor het eerst sinds 10 jaren aangepast.
 • In de kolom diversen zijn de inkomsten (€ 3.681,50) en uitgaven (€ 3.818,--) van de Marker Wadden excursie verwerkt. Er gingen minder leden mee met de bus dan verwacht.
 • De voorjaar- en zomeruitgaven van Aves Visum hadden 40 bladzijden, er was veel nieuws te melden. Voortaan zal het gemiddelde op 32 bladzijden per exemplaar liggen. De kosten stijgen door het groeiend aantal leden (eind 2019 795), verhoging van de BTW (van 6% naar 9% in 2019) en indexaties. Door de overname van Sandd door PostNL moet Aves Visum voortaan gesealed verzonden worden.
 • Onze nieuwe website wordt momenteel uitgetest, in de begroting van 2020 zijn de kosten voor de aanpassing reeds opgenomen.
 • De inkomsten van natuurwerk zetten we in voor verhoging van natuurwaarden (biodiversiteit) en landschaps-verfraaiing in ons werkgebied. Uit de ontvangen donaties na het overlijden van ons lid Ellen van Beurden hebben we in het Annie M.G. Schmidtpark tegenover haar vroegere woning bloembollen en wilde bloemen gezaaid. Er waren ook extra inkomsten uit het project Biodiversiteit (visdiefeilanden, oeverzwaluwenwand), dat in 2019 is afgelopen.
  Ook waren we weer blij met een bijdrage voor het werken op het Land van Belofte.
  Omdat er wel eens materiaal onverwachts kapotgaat en er nieuwe activiteiten zijn moest er nieuw gereedschap worden aangeschaft. Onlangs hebben we een nieuwe grasmaaier aangeschaft, die reeds in de begroting is opgenomen. Om onze parels (Limiettocht en Kooipolder) mooi te houden wordt er in 2020 deels opnieuw ingezaaid nadat de grond is bewerkt.
 • Door verhuizing van de beheerder wordt het Project 'Gierzwaluwkolonie De Warande” elders voortgezet.
 
Hartelijk dank voor uw bijdragen en inzet
 
Namens bestuur en Trefpuntbeheerteam danken we alle leden/donateurs weer hartelijk voor hun bijdragen in het afgelopen jaar.
Hiermee kan de vereniging haar doelstellingen blijven nastreven, zonder overheidssteun of andere subsidies.
In het bijzonder willen we ook de vele vrijwilligers weer hartelijk danken voor hun voortdurende inzet op alle fronten. Ook in 2019 hebben zo’n 60 à 70 mensen met elkaar duizenden uren besteed aan de talloze activiteiten van onze vereniging en het laten functioneren, schoonhouden, onderhouden en in stand houden van het Trefpunt.
En daarbij zijn nog niet inbegrepen de tientallen uren die bestuursleden en ook niet bestuursleden hebben besteed naast deze activiteiten, zoals voorbereiding op vergaderingen, inspraak over Bestemmingsplannen (waaronder de A16, Eendragtspolder, Snelle), de diverse bestuurstaken met bijbehorende administratie.
 
Van zo'n actieve vereniging van vrijwilligers wil je toch lid zijn en eraan meedoen!
 
Boekhouding Rotta Algemeen 2019 en Begroting 2020
 
Boekhouding Trefpunt 2019 en Begroting 2020